Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Versie april 2014

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bureau Ontwikkeling in Ruimte en zijn van toepassing op cursusovereenkomsten waarin zij partij is.

Artikel 1: Definities
Opdrachtnemer: degene die een cursus/training organiseert en daartoe met opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten, dus Bureau Ontwikkeling in Ruimte.
Opdrachtgever: degene die zichzelf dan wel een ander als cursist heeft aangemeld voor een cursus/training.
Cursist: degene die als feitelijke deelnemer van een cursus/training is opgegeven

Artikel 2: Voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij opdrachtnemer als zodanig partij is. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers gelden niet, tenzij die door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer zij schriftelijk zijn bevestigd.
3. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing en verplichten partijen zich in plaats van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen die zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benaderen.

Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst
1. Aanmelding voor een cursus/ training gebeurt door het invullen van het aanmeldingsformulier of het sturen van een e-mail. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk en wordt altijd door opdrachtnemer schriftelijk bevestigd. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verschafte gegevens.
2. Toelating tot een cursus/training gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren.
3. De overeenkomst komt tot stand door verzending door opdrachtnemer van de schriftelijke bevestiging van de inschrijving van een cursist.

Artikel 4: Annulering, opschorting, ontbinding
1. Bij annulering tot 4 weken voor de cursusdatum wordt € 150,- annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 weken voor de cursusdatum wordt het volledige deelnamebedrag in rekening gebracht.
2. Opdrachtgever kan in plaats van de oorspronkelijk opgegeven cursist een passende vervanger laten deelnemen aan de cursus/training.
3. Opdrachtgever kan ook kiezen voor het verzetten van de cursus naar de eerstvolgende editie van de cursus.
4. Opdrachtnemer streeft ernaar om de cursus/training te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is opdrachtnemer echter toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het programma, de locatie en de data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van docenten, stakingen, bedrijfsbezettingen en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer, doch geeft opdrachtgever aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.

Artikel 5: Betaling
1. De cursusprijzen zijn exclusief BTW.
2. Opdrachtnemer zal de cursusgelden en bijkomende kosten in rekening brengen via een factuur naar het door de opdrachtgever opgegeven factuuradres.
3. Betaling van facturen moet gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk de dag voorafgaand aan de aanvang van de cursus/training. Verrekening is niet toegestaan.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en rente verschuldigd zijn van 1% per maand, te berekenen over het factuurbedrag tot het moment van algehele voldoening.
5. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van het onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van € 250,-.

Artikel 6: Gedrag, toegang en identificatieplicht
1. Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem ingeschreven cursist zich houdt aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels.
2. Cursisten moeten zich op verzoek van opdrachtnemer en/of de docent legitimeren.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd aan de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen:
zolang betaling van het cursusgeld niet (volledig) is voldaan;
wanneer de cursist niet past in de doelgroep;
wanneer de cursist handelt in strijd met het hierboven genoemde, of in het verleden aan cursussen/trainingen heeft deelgenomen op een wijze die niet in overeenstemming is met de eisen die daaraan in redelijkheid door opdrachtnemer mogen worden gesteld.
4. De opdrachtgever staat er in die gevallen voor in dat de cursist de betreffende ruimte verlaat en verlaten houdt.
5. Ontzegging van de toegang laten de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.

Artikel 7: Beperking aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever en/of van de door opdrachtgever ingeschreven cursist ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in gevallen waarin die schade opzettelijk door opdrachtnemer of door grove schuld van opdrachtnemer is veroorzaakt.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door diens (aansprakelijkheids)verzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.
3. Indien schade niet onder verzekeringsdekking valt, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat in verband met de betreffende cursus/training per cursist in rekening is gebracht.
4. Opdrachtgever is niet gehouden andere dan directe schade (kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoening buiten rechte, en ter beperking van schade) te vergoeden.

Artikel 8: termijnen voor reclame en aansprakelijkheid
Reclames en aansprakelijkstellingen terzake een (vermeende) tekortkoming in de nakoming door opdrachtnemer moeten binnen dertig dagen nadat een gebrek redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, schriftelijk ter kennis te zijn gebracht bij opdrachtnemer.

Artikel 9: Auteursrechten
Verstrekking en/of ter beschikking stelling aan cursisten van auteursrechtelijk beschermde werken/teksten/stukken/materialen, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid/geheimhouding
Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen niet zonder toestemming naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van de wederzijdse ondernemingen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Artikel 11: Relatiebestand
1. Opdrachtgever geeft mede namens de cursist toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens van beiden op te nemen in het relatiebestand van opdrachtnemer, Bureau Ontwikkeling in Ruimte, om te worden gebruikt voor het informeren over cursussen/trainingen.
2. Op eerste verzoek van opdrachtgever en/of cursist worden adresgegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd.
3. Bureau Ontwikkeling in Ruimte gebruikt de gegevens alleen voor haar eigen communicatie en verstrekt de gegevens nooit aan derden.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij opdrachtnemer als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *